Daarektoreetii Hordoffii fi Gamaaggama Damee Dinagdee. kallacha oromiyaa 26 lakk. Seenan Afrikaan humnoota alaatin koloneeffamuu marsaa sadi'itti qooddamuu danda'a: kan bara durii, bittaa Arabaa, fi koloniyaalizimii Yuurooppiti. php(143) : runtime-created function(1) : eval()'d code(156) : runtime-created function(1) : eval. Labsii ariifachiisaa lakkoofsa 11,2009n koomaand poostichi raawwii isaaf qajeelfama baase keeyyata 2/1 jalatti kan eerame irra darbeera kan jedhame nan morma jechuun ittisa isaaniirratti ibsaniiru. Biiroo Daldalaa Oromiyaa. Ittifayyadama Baajataa Baasii fi bu'aan raawwii hojii walsimuu dhabuu Bittaa fi caalbaasiin gaggeeffamu iftoomina, si'aayinaa fi qulqullina haala barbaaddameen kan hin qabaanne fi raawwiin isaas harkifataa ta'uu. Abbaan Taayitichaa raawwii Keewwata kanaatiif qajeelfama baasuu ni danda’a. Heerri hojii irra jirus qajeelfama qoodama aangoo qaamota Mootummaafi wal too’annoo haala hordofuun, akkaataa hojii ifa ta’eefi hirmaannaa uum-mataa haala cimsuun, gurmaawina Mootummaa gaafatamaa ta’eefi ga’umsa qabu bifa agarsiisuun, hirmaannaa uummataa bifa fooyya’een akkaataa mir-. Qeerroo Bilisummaa Oromoo gurmuu dargaggoota Oromoo Ebla 02 bara 2011 ijaarame. Biiroon Maallaqaa fi Misooma Diinagdee Oromiyaa, bu’uura Labsii Sirna Bittaa fi Bulchiinsa Qabeenya Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lakk 157/2002 keewwata 65(2) tiin aangoo kennameef irratti hundaa'uudhaan qajeelfama kana baasee jira. Namoota hoolotatti fakkeeffamaniifi inni karaa Yihowaan itti fayyisu akka ta'e amananii fudhataniin,. 3 by gaazexaa3kallacha3or. Ummanni Oromoo Cunqursaa fi bittaa Nafxanyaa Suukanneessaa keessaa ba’ee mirga ofiin of-bulchuu goonfachuun, afaan isaatiin fayyadamuu fi walumaagalatti eenyummaa sabummaa isaatiin boonuu jalqabuun isaa, qabatamaatti bu’aa qabsoo ummataa Dh. Qajeelfama hordoffii fi gamaaggama raawwii karoora misoomaan deegaramuu fi karoora yeroo giddugaleessaa bu`ureeffachuun akka nannoo fi akka sektaraatti sadrkaa Naannoo fi godinaa akkasumaas sadarkaa bulchiinsa magaalootaatti qaamni raawwachiiftuu mootummaa kan raawwatuu fi kan raawwachiisuu karoora misoomaa waliin karaa walitti hidhamiisa. 88 90 89 98. Shallaggii Taaksii Sodaa Abbaan Taayitichaa haalota Labsii kana keewwata 25 yookiin 44 jalatti ibsamaniin kaffalaan taaksii kamiyyuu yeroo taaksii tokkotti taaksii kaffaluu qabu ragaa argate irratti hundaa'uun shallaggii taaksii sodaa qopheessuu ni danda'a. Hojii sadarkaa hundatti hojjetamuu midiyaa hawaasaan maqaa komishinichaan banameen haguuggii ga'aa kennaa deemuun walihubanaan guutuun sadarkaa hundatti akka jiraatu taasisuun fi midiyaa hawaasaa naannoo hordofuun kallattii yero yeroon kennamuu hordofuun murteessa dha. Qajeelfama Raawwii Bittaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lakk 02/2004. Leenjisaan Maanchester duraanii Lu'is Vaan Haal hojii leenjisummaa akka dhaaban beeksisaniiru. Raajota Bara Dhumaa fi Raawwii Isaanii Kutaalee ja'a: mallattoolee bara dhumaa, butamuu waldaa kristiyaanaa, isa guddaa gidiraa waggaa torbaa, deebi'ee dhufuu gooftaa keenya Yesus, mootummaa waggaa kumaa fi mootummaa bara baraa qaba. Yakkoota sadarkaan ba’ee fi hinbaaneef irratti hundaa’uun murtii kennuun dhimmoota qabatamoo fakkenyaan hojjatanii agarsiisuu ni danda’u. Falaasama "Ida'amuu"! Falaasamni Muummee Ministeeraa Itoophiyaa waggaa tokkoon dura irra deddeebi'amuun dubbatameefi hayyuufi qaamoleen siyaasaafi miidiyaaleen garaa garaa akk ajandaafi ijoo dubbaatti irratti mariyaatamaa,xiinxalamaa,akkasumas warreen tokko tokkommoo hanga sirna federaalizimii biyyaa keenyaa wajjin walitti hin bu'uu?jechuun ija shakkiitiin ilaalamaa turame falaasamni. Seeronni danbii fi qajeelfama bulchiinsa faayinaansii fi bulchiinsa hojjettootaa kan qaxarrii guddinaa jijjiirraa jiraachuu isaanii ni mirkaneeffataa kan hin guutamnee yoojiraate akka guutaman yaada itti gaafatamaayookiin hogganaa ol’aanaaf ni dhiyeessa ,raawwii isaas ni hordofa. Tumsi Ummatootaa Bilisummaa fi Dimokraasii tumsa dhaabota bilisummaa shanii, Sochii Bilisummaa Ummatota Banishangul, Sochii Bilisummaa Ummata Gaambeellaa, Adda Bilisummaa Oromoo, Adda Bili. Ibsa Koree Hojii Raawwachiiftuu Tumsa Ummatootaa Bilisummaa fi Demookraasii (TUBD). Dipaartimatoota hojimaata kaayizanii hojjirra oolchan lakk. 34,481 likes · 286 talking about this. ‘’Eeruu dhiheessuu’’ jechuun malaammaltummaa yookan seera, dambii fi qajeelfama irra darbuun badii mallaqaa fi qabenyaa mootummaa irraatti raawwatamuu isaa yookan badii naamusaa raawwatame yeroo, iddoo fi haala. 4,275 likes · 86 talking about this. Kaffaltii duraa Qajeelfama kana keessatti Kan ibsameen 01 yoo ta'e, Kaffaltii liizii yookiin kiraa hafee irratti dabalamee kan herregamu ta'a. Calbaasii Bittaa Meeshalee Godina Gujiitti Waajjirri Mallaqaa fi Waltainsa Dinagdee Aanaa Aagaa Waayyuu Bara Baajataa 2009 kana keessaatti seekteraalee isaan jala jiraniifi bittaa viidiyoo kaameeraa guddicha meesha isaa guutu waliin, Uffaata seeraa kan hojjatoota, Motor sayikilaa fi gommaa konkolataafi kkf caalbaasii ifaatiin wali dorgomsiisee. ATTDhMMO bara 2003 kan hundeefame yoo ta'u hojiiwwan ijoo karoora bara 2003 keessatti qabaman baay'inaan gurmaa'insa mana hojichaa fi humna namaa guuttachuu irratti kan xiyyeeffate ture. Herreega Qusannaa Waadiyaah/Wadiah Saving Account/ Baankiitti maallaqa olkeewwachuuf waliigaltee maamilaa fi baankii gidduutti taasifamu yommuu ta'u yeroo barbaadameetti maallaqa baafachuu danda'amu dha. Leenjisaan Maanchester duraanii Lu'is Vaan Haal hojii leenjisummaa akka dhaaban beeksisaniiru. caffee oromiyaa,Caffee,CO. 14 12 10 10 10 100 10 10 100 2. Oromia National Regional State Laws 1998-1999 1997 1996 1995 1994 1993 1991-1992 1989-1990 1985-1988 2005-2006 Labsii Lak 175 Bara 2005 Labsii Lak 176 Bara 2005 Labsii Lak 177 Bara 2005 Labs…. Gochoota Dhorkaman. Haaluma kanaanis bittaa meeshaalee, tajaajila gorsaa fi ijaarsa gaggeessuun deeggarsa kennuu akkasumas galii abbaa seerummaa walitti qabame sassaabuun tireezyarii mootummaatti dhangalaasuu fi baajata mana murtichaaf ramadame seeraa fi qajeelfama faayinaansii irratti hundaa’uun kaffaltii addaa addaa raawwachuun gahee isaa taphachuu irratti argama. 3 by gaazexaa3kallacha3or. Karoora bittaa qabeenya dhaabbii gurguddoo hojii dhaabbatichaaf murteessaa ta’anii , Mana Maree Bulchiinsaatiif ni dhiheessaa, yeroo mirkanaa’u ni raawwachiisa: Hojiiwwaan biroo mirga abba qabeenyummaa mootummaa kabachiisuu ni raawwata. Dabalataan qajeelfama kana keessatti: 1. Biiroo Maallaqaa Fi Misooma Dinagdee Oromiyaa. Biiroo Maallaqaa Fi Misooma Dinagdee Oromiyaa. [ January 6, 2020 ] Kitaabi Harawaan "Filannoo, Qajeelfama Bu'uuraa fi Shira Xaxaa Raawwii Itoophiyaa Keessaa" Jedhu Maxxanfame News [ January 6, 2020 ] The Project that Palestinize Oromia over extended period of time is being exposed by a higher official sitting within the Oromia State government!!. Qajeelfama qabinsa,itti fayyadama fi to'annoo naga'ee Lakk. The Official Facebook page of The Regional Government of Oromia, Bureau of Finance and Economic. Daayirekteera. Tedla Woldeyohannes, Ph. Qeerroo Bilisummaa Oromoo gurmuu dargaggoota Oromoo Ebla 02 bara 2011 ijaarame. tiin hogganame ta’uu isaatiif ragaan ummatuma Oromooti, Akkasumas, ummanni Oromoo. Kanaafis falli inni jalqabaa taarifa taaksii ol guddisuu fi taaksii biraa dabalataan uummata irratti buusuun humna bittaa isaanii hir'isuun fedhii waa bituu humna gabaatii ol ta'e hir'iisuudha. Driver,and Charles A. Bittaa babalisuudhaaf fedhii guddaa qaba tureTelgeltelfelsor (III) (745-727 Daloota Kiristoos Dura), rakkina humna warannaa isaatiif deebii kennudhaaf Soriyaa weerare. Mirgi Qopheessaa Seeraan Kan Eegame. Raawwii gudddina sadarkaa keessatti qaphxiiwwan dorgommii qajeelfama keessatti teessifaman keessaa madaalliin raawwii hojii isaa ol'aanaa yoo ta'u sirni madaallii duraan hojii irra ture addaan cituu isaatiis gudddina sadaarkaa hojii irra oolchuu irratti rakkoo ta'ee tureera. 4 Tajaajila raawwii bittaa meeshaa ijaarsaa Bittaan meeshaa ijaarsaa piroojeektii hirmaannaa uummataaf baraachisuu haala seeraa qajeelfama hojii bittaalee biiroo. Afaan Ibrootaa isa duriitiif galmee jechootaa baay’ee heedduu ta’antu argamu.